ɹŶԱ 6609 2008/11/10

12

                   12
        
 
1.   5


     
 
2. 2006
5

 
        
           
3. 2006 10 11
Ի   15

 
15

 
 
     

4.
11   3   5        
 
5.
2006  11 18
   
   
     


6. 2006 11 15 26

 
      1  
 
      2

7. 
ʷ˹


 


 
    2006 7 8 9
   

 
  
      2006 7 7      1
      2
     
      3